Защита на личните данни

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни.


 

I.Политика за поверителност


"ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 202799035 , гр. Пловдив, 4000, ул. “Космос” № 6

е администратор на лични данни по смисъла на GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и законодателството на Република България уреждащо тази материя.

За "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД сигурността и законосъобразното използване на лични данни са с висок приоритет, поради което за нас е важно нашите клиенти да бъдат информирани за принципите и целите на обработка, на какво основание и какви лични данни се събират, както и за правата на субектите на данни и начина на упражняването им.

Настоящото се прилага изключително за данните, събирани от "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД чрез интернет страница www.premiana.com на магазина и нейните производни страници, които изрично насочват към този документ.

Политиката ни за поверителност по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него услуги и продукти е съобразена Общия регламент за защита на данните, другите актове на Европейския съюз с тази област, както законодателството на Република България по отношение на защитата на лични данни.

II. Събиране и обработка на лични данниПреди да пристъпим към събиране на данни, ние Ви информираме за това и с регистрирането си в нашия онлайн магазин приемаме, че Вие сте съгласни да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка, съобразно Общите условия на сайта и настоящата Политика за поверителност.

Личните данни, които събираме от Вас, може да включват Вашето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес. Ние имаме право също така да събираме допълнителна информация, като например Вашия пощенски код, предпочитания, интереси и любими неща. Ако изберете да направите покупка или да се абонирате за услуга, предлагана на нашия сайт, ще Ви помолим за допълнителна информация, като например адрес за фактуриране, която се използва за създаване на акаунт за плащане. Ако изберете да участвате в тези дейности, ние също така ще събираме информация от Вас, която предоставяте в отговор на проучвания или във връзка с някакъв аукцион или томбола.

Имаме право също така да събираме информация за Вашите посещения в магазина. Например ние имаме право да използваме инструменти за анализ на магазина, за да извличаме информация от Вашия браузър, вкл. сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия онлайн магазин, страниците, които разглеждате в рамките на premiana.com, добавките на Вашия браузър и широчината и височината на последния. Допълнително събираме и определен тип стандартна информация, която се изпраща от браузъра до всеки посещаван от Вас Уеб сайт, като например IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния Уеб сайт. Ние имаме право да използваме информация от Вашия браузър, като напр. избора на език, за да подобрим работата на клиентите, напр. като направим нашия онлайн магазин достъпен на предпочитания Ви език, където е възможно.

Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от магазина ни  представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия Онлайн магазин по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Събраната информация се използва с цел да предлагаме максимално добра услуга, с оглед Вашите цели и интереси като Ви изпращаме най-актуални и подходящи оферти за продукти с намаления, както и за целите на сключването на договори, доставянето на стоките до посочен от Вас адрес или офис на куриер и изпълнение на другите условия по договора и законодателството.

Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично съгласие, с изключение на данните които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.

Всеки субект, чиито данни се обработват от "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД има следните гарантирани от Общия регламент за защита на данни и закона права:

  • право да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него;
  • право да получи достъп обработваните лични данни;
  • право да поиска коригиране(ако личните данни са неточни);
  • право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право на преносимост на личните данни;
  • право на възражение;
  • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, с изключение за данните и целите за които субекта е изразил съгласие, при спазване на установените принципи на обработване на лични данни;
  • право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;
  • право на жалба до надзорен орган.

Личните данни се обработват от "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД, въз основа на изричното съгласие изразено с регистрация в сайта https://premiana.com и приемане на Общите условия за ползване и настоящата Политика на поверителност, която е неразделна част от тях. Всеки потребител на сайта има възможност да оттегли съгласието си по всяко време без други условности като на този адрес изпрати съобщение с тема „Оттегляне на съгласие” или използва някоя от другите форми за контакт посочени в нашия магазин.

При оттеглено съгласие "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД си запазва правото да обработва само тези лични данни, които са предоставени във връзка с изпълнение на сключен между дружеството договор със субект на лични данни, за целите на изпълнение на задълженията по този договор, както и за нуждите на счетоводно и данъчно отчитане, в установените от закона срокове.

III. Използване на лични данни и пренос на данни до трети лицаНие използваме предоставените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от Вас доброволно.

Събираните от Магазина данни се използват за работата на Магазина, както и за предоставянето на услуги които сте изискали или разрешили, а също и за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури,кодове за отстъпка и намаления по електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние имаме право също така да използваме Вашите данни, за да Ви предоставим информацията за използваният от Вас продукт или услуга, за важни актуализации или известия относно нашите продукти и услуги, за предоставяне на клиентска поддръжка, за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и без да сме поискали разрешение и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки в нашия онлайн магазин, ние предаваме Вашите лични данни на  куриери, участващи в обработката и доставката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Ние предоставяме на тези фирми(Еконт Експрес, Спиди) само необходимите им лични данни (име и фамилия, телефон, адрес) за да може поръчката да стигне до Вас. Фирмите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация за Вашите лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия магазин, за да: (a) спазим закона или дадени законосъобразни искания или съдебен процес; (b) защитим правата или собствеността на "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД или наши клиенти, включително прилагане на нашите споразумения или правила, регулиращи използването на услугите от Ваша страна; или (c) предприемем действия при нужда, която по наша преценка е наложителна, да използваме или разкрием информация с цел предпазване на личната безопасност на служители на "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД, клиенти или обществеността.

IV. Защита на личните Ви данниОсвен в случаите, в които е указано друго в тази декларация, предоставяните от Вас във връзка с магазина лични данни няма да се разпространяват извън "ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД без Вашето разрешение.

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.


V. Достъп до Вашите лични данниС регистрацията си в нашият онлайн магазин premiana.com, всеки клиент създава свой Личен профил, чрез който може да добавя или редактира подадената информация. Изписвайки имейла, с който се е регистрирал и автоматично генерираната му парола за достъп, получена на същия имейл, всеки клиент може да промени както паролата, така и посочените в Личния му профил данни – секция Моя профил / Редактиране на профила.

.

VI. Бисквитки (Cookies)В някои секции на нашия магазин използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Онлайн магазин и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате ново cookie, без значение кое счетете за по-удачно. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия (http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка) за повече информация.

VII. Информация, изменение и изтриване на лични данниВие можете по всяко време да отправите до нас запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни ползваме, съхраняваме и обработваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация и ще уважим всяко Ваше желание за изменение, поправка или изтриване на Вашите лични данни.

VIII. Контакти"ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД, ЕИК 202799035 седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. “Космос” № 6

Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. "Космос” №6, Email: office@premiana.com, тел: +359 897 55 97 98, лице за контакт: Вела Недева

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

IX. Промени в настоящата декларация за поверителност"ВЕЛМАР ФЕШЪН" ЕООД си запазва правото да актуализира тази декларация за поверителност, с оглед повишаване адаптиране на нови механизми и прилагане на по-високи стандарти на защита.

Всички промени ще бъдат публикувани в магазина ни https://premiana.com за да можете да имате неограничен достъп до тях.

Препоръчваме Ви редовно да преглеждате тази декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме.

23.05.2018